ในการทำธุรกิจทุกประเภท เมื่อมีการตัดสินใจในเรื่องการลงทุนเกิดขึ้น หรือความต้องการในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อลงทุนทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง สิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากก่อนการตัดสินใจนั่นคือ การหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการจะลงทุนนั่นเอง เช่นเดียวกันกับการลงทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้งานในองค์กร หรือธุรกิจก็เช่นเดียวกัน

เช่นเดียวกับในการเลือกซื้อเครื่องซีลถุง หรือต้องการมีไว้เพื่อการขยาย หรือเพื่อการพัฒนาธุรกิจ การพิจารณาปัจจัยประกอบก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งในการเลือกซื้อเครื่องซีลถุงนั้น จะต้องพิจารณาปัจจัยในการประกอบการตัดสินใจ ดังต่อไปนี้

  1. พิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้งาน โดยพิจารณาจากความจำเป็นและความต้องการในการซื้อว่าจะซื้อเพื่ออะไร เช่น เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ เพื่อทดลองตลาด หรือเพื่อต้องการขยายฐานกำลังเพื่อเพิ่มการผลิต ก็อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมอีกว่า จะลงทุนในรุ่นเดิม หรือรุ่นใหม่ รวมถึงจะสามารถผลิตได้มากกว่าเดิมในจำนวนเท่าใด
  2. พิจารณาถึงประเภทของการใช้งาน เช่น นำไปใช้ในอุตสาหกรรมครัวเรือนทั่วไป หรือธุรกิจขนาดเล็ก ก็อาจเลือกเครื่องซีลที่มีขนาดเล็ก ราคาไม่สูงมาก หรือถ้าหากเน้นที่กำลังในการผลิตเป็นหลัก ก็ต้องพิจารณาถึงปริมาณ และอัตรากำลังในการผลิตของเครื่องเป็นหลัก
  3. พิจารณาถึงกำลังในการผลิตต่อวัน และกำลังผลิตที่เหมาะสมในแต่ละวัน รวมเวลาของการพักของเครื่อง
  4. พิจารณาถึงงบประมาณที่มี การพิจารณาถึงงบประมาณก่อนการชยายกิจการก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ลงทุนต้องพิจารณา โดยก่อนการลงทุนอาจจะต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนเพิ่ม หรือราคาที่เหมาะสมกับการลงทุนเมื่อเทียบกับงบประมาณที่มี
  5. พิจารณาถึงพื้นที่ในการจัดวางเครื่อง รวมถึงลักษณะของการใช้งาน ว่ามีเพียงพอหรือไม่
  6. พิจารณาถึงความสะดวกสบายในการใช้งาน
  7. พิจารณาถึงจุดคุ้มทุนในการใช้งาน

ก่อนการตัดสินใจลงทุนเลือกเครื่องซีลถุง เพื่อเพิ่มผลผลิต หรือนำมาใช้ในครัวเรือน หากได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ก็จะทำให้การลงทุนเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่า และไม่ทำให้เสียเวลา หรือผิดหวังอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ Blender.in.th และ Chaichana.net

Leave a Reply